DISCOVER A NEW WORLD, DISCOVER YOUR NEW LIFE

联系人: Jack Jiao

传 真: (合则约见,谢绝来电)

电 话: 0313-5691176

邮 箱: (请通过系统发送求职意向)

地 址: 崇礼

  • 崇礼云瑧金陵酒店
  • 崇礼云瑧金陵酒店
  • 崇礼云瑧金陵酒店
  • 崇礼云瑧金陵酒店
  • 崇礼云瑧金陵酒店
  • 崇礼云瑧金陵酒店
  • 崇礼云瑧金陵酒店
  • 崇礼云瑧金陵酒店